hadaya tablighati
chap
tarahi
tablo sazi
tarahi sait
resane
akasi
saze namaieshgahi
aplication
tamas ba ma